Организациона структура


Унутрашња организација „Метохија“ д.о.о. је уређена Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места., који је донет 18.11.2016. године. Правилником је систематизовано 7 радних места, са укупно 9 извршилаца

Организациона шема Друштва

Органи управљања друштва

Скупштина

Председник Скупштине Друштва

Миодраг Томић

Директор

Директор Друштва

Дејан Радивојевић

Контакт информације